Förstudie att bygga landbaserad odling av sättfisk

Om projektet

Projektägarna vill skydda de lokala öringstammarna från främmande stammar från andra vatten från andra delar av Sverige då det finns en brist på sättfisk i Härjedalen. Stora delar av sättfisken kommer idag från andra delar av Sverige och detta innebär flera risker – smittspridning, hybridisering, utkonkurrering av den naturliga öringen. Tillgång på sättfisk är för låg då behovet är större än tillgången och i takt med att fisketurismen ökar så ökar även risken för utfiskning. Detta beror främst på att de naturliga vandringsvägarna är blockerade av vattenkraften. Detta projekt syftar åt att på sikt säkra tillgången på sättfisk av Ljusnanöring för att stärka stammarna i fiskevatten i Härjedalen. 

Målet när projektet är klart är att det ska ha tagits fram ett underlag för byggnationen och en driftsplan som kan användas i en vidare ansökan om genomförandeprojekt. 

På lång sikt vill de lösa den problematik som skapats av vattenkraften som förstört Ljusnanöringens vandringsvägar samt undvika att fisk från andra delar av Sverige sätts ut i våra vatten. De vill även öka sysselsättningen i byn genom att skapa nya jobb. 

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras då det med sitt fokus på att stärka de lokala stammarna av öring är nytänkande jämfört med de massproducerande konventionella fiskodlingarna. Projektet bidrar till att lösa de negativa effekterna av vattenkraftsutbyggnaden samt att sysselsättning skapas inom fisketurismen, då tillgången av sättfisk säkras för detta och även för övrigt fiske för husbehov.

Om projektet

Projekt pågår till
240430

Projektägare
Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområde

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
434 700 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
195 300 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.