Aktuella

Kulturstigar runt Handöl

Sökande skall knyta ihop områdets stigar för att förbättra säkerheten, främja lokal ekonomisk tillväxt, hållbar naturturism & naturvård samt bevara biologisk mångfald och kulturarv.

Friluftsbro

Anläggning av en bro som sammanbinder byn till en helhet, och ökar tillgängligheten till friluftslivet för alla året om och knyter samman skidspår, skoterleder, strövområden och spårcentral året om.

Lokalfinansiering för att stärka det lokala entreprenörskapet, förstudie

Kartlägga behov, intresse och förutsättningar för en digital marknadsplats där entreprenörer kan söka investerare.

Häggenås hembygdsförening

Syftet med projektet är att möta barn och ungdomars behov och skapa förutsättningar för ett nytt nyttjande av hembygdsgårdens lokaler.

Utegym i Vemhån

Syftet med projektet är att sätta upp ett utegym för att öka den fysiska hälsan och sammanhållningen i byn.

Utveckling av Strandgården pensionat

Sökande vill öka besöksnäringen genom att investera i vädersäkrade utomhusmiljöer som möjliggör mottagande av större grupper.

Storlienfjällens Vänner spår och ledutveckling

Upprustning av befintliga sommar och vinterleder samt nya hållbara leder. Investering av miljövänliga maskiner för skötsel av leder samt bygge av grillplatser och vindskydd.

Allhallen

Anläggning av en året-runt-idrottshall för att skapa ökade förutsättningar för framför allt barn och ungdomar att komma i rörelse.

Hängbro för det rörliga friluftslivet

Projektet ska ta fram ett ramverk för hur hängbroar för det rörliga friluftslivet ska konstrueras och byggas på ett rationellt vis.

Bekämpning av blomsterlupiner i Åkersjön – Högrun

Syftet med projektet är dels att öka den biologiska mångfalden i området, underlätta för pollinatörer, öka gemenskapen i bygden samt vara en hälso- och friskvårdsinsats.

Förstudie att bygga landbaserad odling av sättfisk

Projektägarna vill skydda de lokala öringstammarna från främmande stammar från andra vatten från andra delar av Sverige då det finns en brist på sättfisk i Härjedalen.

Trädgård i zon norr

Projektet ska skapa förutsättningar för att öka antalet småskaliga trädgårdproducenter genom att stärka kunskap kring trädgårdsodling i zon norr.

Utveckla ArveMuseets resurser, genom folkbildning och förnyelse

Syftet med projektet är utveckla verksamheten för att öka besöksantalet och förutsättningarna för föreningen att utarrendera Hamncaféet, vandrarhem och ställplats.

Leader Sjö, Skog & Fjäll. Beviljade projekt 2014-2023.

Alla beviljade projekt i tidigare programperiod. Kika in och bli inspirerad.