Bekämpning av blomsterlupiner i Åkersjön – Högrun

Om projektet

Syftet med projektet är dels att öka den biologiska mångfalden i området, underlätta för pollinatörer, öka gemenskapen i Åkersjön Högrun samt vara en hälso- och friskvårdsinsats. 

På lång sikt skall projektets insatser ha ökat insikten och kunskapen om värdet att ta bort blomsterlupinerna. Dessutom kommer personer i byn fortsatt ta bort lupinerna som en naturlig del av tex promenader. I samarbetet med andra aktörer som arbetar i frågan kan detta lokala resultat vara en del i deras arbete. Deras förhoppning efter dessa år är att de ser en ökning av den naturliga faunan. 

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras eftersom det bevarar och utvecklar de lokala resurserna i Åkersjön och Högrun, i det här fallet höga naturvärden
och den sociala gemenskapen hos de som lever, bor och verkar på platsen. Projektet bidrar också till att säkerställa den
attraktionskraft som ligger till grund för inflyttning och besöksnäring.

Om projektet

Projekt pågår till
260228

Projektägare
Åkersjön Högruns Byalag

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
250 548 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
112 565 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.