Vår Strategi

Vår lokala utvecklingsstrategi ligger till grund för utvecklingen i vårt området. Strategin utgör ramen för vår verksamhet och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. 

I samverkan utvecklas våra landsbygder

Pengar från Leader Grogrund ska gå till satsningar som bidrar till att genomföra vår lokala utvecklingsstrategi. I strategin hittar ni vår vision och mål, våra principer och temaområden.

Våra teman

Hos Leader Grogrund kan man söka stöd inom något av våra temaområden för att bidra till ett eller flera av våra mål. Temamrådena utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden utvecklingsinsatser ska ske för att nå strategins mål. Projekt ska drivas i ett av fyra teman för att bidra till målen i strategin.

STÄRKA DET LOKALA ENTREPRENÖRSKAPET

Entreprenörskap och företagande är en stark motor för landsbygdsutveckling i Leader Grogrunds område. Var sjätte invånare har eget företag, vilket är den näst högsta siffran i landet. Vi har också landets högsta företagsamhet bland kvinnor. Många av företagen är ensamföretagare, där valet att driva företag är en del av livsstilen.

Ett stärkt entreprenörskap inom privat, offentlig och ideell sektor bidrar till att resurser stannar och cirkulerar på den lokala nivån. Vi vill se en utveckling där långsiktig hållbarhet ligger till grund för både befintliga och nya produkter eller tjänster. Vi vill också se idéer som ökar konkurrenskraften i våra företag och gör företagen mindre sårbara för de samhällsutmaningar vi står inför.

Vi välkomnar idéer som exempelvis bidrar till samarbeten mellan skola och näringsliv, tar tillvara och tillämpar forskning eller skapar samarbeten mellan forskning och näringsliv. Vi vill gärna ha idéer som utvecklar livsmedelsproduktionen, ökar mångfalden inom mathantverket samt ger nya produkter och tjänster från skogen och sjöarna. Även idéer som stärker global samverkan inom kulturella och kreativa näringar, stimulerar ett livskraftigt och mångfacetterat samiskt näringsliv, vidareutvecklar kultur- och naturevenemang eller skapar en klimatsmart besöksnäring året runt, i balans med människor, djur och natur.

MOBILISERING OCH NYA FUNKTIONER

Infrastruktur, service, boende och bredband är viktiga förutsättningar för att företag, föreningar och enskilda personer ska kunna bo, leva och verka i våra landsbygder. Genom att involvera fler skapas engagemang, resurser och kompetens för att driva förändringar och nya lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.

Inom detta tema vill vi gärna ha idéer som hållbart löser samhällsutmaningar i leaderområdet. Det kan exempelvis vara idéer som skapar ökad tillgång till nya boenden och alternativa boendealternativ, bredbandslösningar eller nytänkande vatten- och avloppslösningar. Välkommen med idéer kring servicepunkter, klimatanpassning, digitala verktyg eller annan digitalisering, kontorskollektiv eller andra inkluderande mötesplatser med många olika funktioner. Kanske har du idéer på insatser för att kunna jobba eller studera distansoberoende, smarta transportlösningar eller lokal produktion av förnybar energi?

Bild på tjej som cyklas MTB

UTVECKLA VÅRA LOKALA RESURSER

En lokal resurs kan vara kultur- eller naturvärden, historia eller platsbundna resurser, såsom fjällen, det öppna odlingslandskapet, sjöarna och skogen. Mathantverket, ljuset om sommaren, norrskenet, samisk kultur är andra exempel på lokala resurser. Att utveckla lokala resurser bidrar till ökad samhörighet och att landsbygderna stärker sin identitet. Det kan också bidra till nya besöksmål, nya intäktsmöjligheter och företagsutveckling och därmed till en stärkt lokal ekonomi.

Här letar vi efter idéer som kan öka attraktiviteten och mångfalden i våra landsbygder på lång sikt. Det kan handla om nya fritidsaktiviteter, att öka mångfalden av kulturevenemang, förädling av naturresurser och råvaror, nya produkter och tjänster från skog och vatten, nya upplevelser kopplat till jakt och fiske, samverkan kring lokala lösningar för självförsörjning, utveckling av hållbara leder, lösningar på mål- och intressekonflikter kopplat till markanvändning eller stärkt kunskap om samt utveckling av samisk kultur och historia.

Bild på barn på en klippa

UTVECKLA IDÉBÄRARE OCH IDÉER

Inom leaderområdet finns många människor med idéer för utveckling. Det som ibland saknas är resurser för att ta idéerna vidare. Många har fullt upp med den löpande verksamheten och har svårt att prioritera tid, ork eller pengar för att driva utveckling. Unga vill engagera sig och vara med och påverka utvecklingen utifrån sina förutsättningar, men känner att de sällan får frågan om de vill bidra.

För att utveckla idébärare och idéer ser vi exempelvis projekt som leder till kompetensutveckling om värdegrundsarbete, förändrade attityder och att våga ifrågasätta normer. Men det kan även vara projekt kopplade till digitalisering, hållbarhet eller nytänkande. Det kan vara studiecirklar, temadagar, föredrag, kampanjer, studiebesök, stöttning av nätverk eller föreningsinkubatorer. Ungas engagemang och idéer är särskilt viktiga att ta vara på, därför prioriteras idéer som på riktigt bidrar till ungas inflytande och delaktighet.

Bild på Mikael och Helena Lindnord