Hängbro för det rörliga friluftslivet

Om projektet

Projektet ska ta fram ett ramverk för hur hängbroar för det rörliga friluftslivet ska konstrueras och byggas på ett rationellt vis. I samråd med berörda aktörer och med generell konstruktionspraxis ska projektet ta fram gemensamma riktlinjer och principer för dimensionering av broarna, dels att skapa ett PM utifrån ovanstående riktlinjer med generella konstruktionslösningar samt skapa ett parameterbaserat dimensioneringprogram som kan ge underlag för vidare dimensionering och projektering. 

Syftet med ramverket är att mer kostnadseffektivt kunna leverera hängbroar till de aktörer som arbetar med att tillgängliggöra av naturområden för det rörliga friluftslivet. De flesta av de få aktörer som tidigare arbetat med hängbroar har avvecklat sin verksamhet och i dagsläget är det ingen som driver utvecklingen framåt. 

Mål lång sikt är att det ramverket som tas fram genom projektet ska kunna tas vidare när man ska detaljprojektera en specifik bro. Oavsett om det är Fjellteknik eller någon annan entreprenör som ska uppföra en bro åt Länsstyrelsen kommer de riktlinjer de gemensamt kommer fram till kunna användas som kravställning under upphandling. Förhoppningsvis ska projektet långsiktigt bidra till att på ett kostnadseffektivt sätt tillgängliggöra naturområden för det rörliga friluftslivet. 

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras då det både utvecklar och minskar sårbarheten i det enskilda företaget och bidrar till ny sysselsättning. Långsiktigt bidrar också projektet till att på ett mer kostnadseffektivt, säkert och hållbart sätt tillgängliggöra naturområden.

Om projektet

Projekt pågår till
240415

Projektägare
Fjellteknik Jemtland AB

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
200 000 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
0 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.