Kulturstigar runt Handöl

Om projektet

Syftet är att knyta ihop stigarna för att förbättra säkerheten, främja lokal ekonomisk tillväxt, främja hållbar naturturism och naturvård, samt bevara biologisk mångfald och kulturarv i området.

Det övergripande målet är att skapa trygga, informativa och spännande stigar tillgängliga för alla i Handöls närområde.

LAG-styrelsens motivering

”LAG-styrelsen prioriterar projektet då styrelsen anser att projektet är väl förankrat och involverar hela bygden. Projektet leder också till ökad säkerhet, främjar lokal tillväxt, hållbar naturturism och naturvård samt bevarar biologisk mångfald och kulturarv i området

Om projektet

Projekt pågår till
271031

Projektägare
Handöls Byalag

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
1 117 561 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
501 092 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid och idella resurser.