Lokalfinansiering för att stärka det lokala entreprenörskapet, förstudie

Om projektet

Syftet är att undersöka behov och förutsättningar att skapa digital och fysiska mötesplatser där entreprenörer från området kan söka investerare som vill investera i företagets utveckling. Finansiering av företagsutveckling i landsbygdsområden är ofta svårt för både nya entreprenörer och för företag som vill växa. Ökade avstånd till bank, och bankernas regleringar i hur de kan göra engagemang innebär idag större utmaningar för entreprenör att möta. Än svårare är det, visar undersökningar, för kvinnor att nå externt kapital för att förverkliga en affärsidé.  Vi vill med denna förstudie närmare undersöka förutsättningarna att främja investeringar med kapitalandelslån i aktiebolag likt den modell som Lokalfinansering Gotland utvecklat (www.gotland.lokalfinansiering.se) alternativt i samarbete med dem, för en lokalt ägd variant.  Vi vill särskilt studera framgångsfaktorer för hur kvinnor och unga entreprenörer bättre lyckas attrahera extern kapital och hur investerare kan påverkas genom att med ett mer normkritiskt förhållningssätt göra investeringar. 
 

När projekt är avslutat skall det leda till att vi har en förstudie som föreslår hur vi skall gå vidare för att bygga upp en process med en digital tjänst som skall kunna underlätta finansiering till fler entreprenörer i Leaderområdet. Förstudien skall även föreslå hur en organisation skall se ut för att äga och förvalta tjänsten, samt hur den skall finansieras i utvecklingsfas och sedermera i en långsiktig drift. 

LAG-styrelsens motivering

”LAG-styrelsen prioriterar projektet då förstudien ska ta fram de viktiga underlag som behövs för att kunna skapa en tjänst som skall underlätta finansiering till entreprenörer, ett område som det finns ett stort behov av inom hela Leaderområdet.

Om projektet

Projekt pågår till
241231

Projektägare
Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
164 867 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
0 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.
Annan offentlig medfinansiering 81 203 kronor.