Storlienfjällens Vänner spår och ledutveckling

Om projektet

Syftet med projektet är att förbättra och utveckla spår- och ledsystemet i Storlienområdet på ett långsiktigt och hållbart sätt och genom det skapa:
– hållbar utveckling för naturen och bygden
– bevara naturen, att styra turism och belastning till genomtänkta ledsystem
– arbetstillfällen
– öka besöksnäring på ett hållbart sätt
– tillgängligt för alla (gamla o unga, turister, stugägare och fastboende)
– bidrar till folkhälsa
– fantastiska naturupplevelser
– öka året-runt-boende
– skapa bättre infrastruktur

Mål efter projektslut är att ha upprustat befintliga sommar och vinterleder på ett hållbart sätt och etablerat nya hållbara leder. Lederna ska vara tydligt skyltade och märkta. Vi ska ha investerat i miljövänliga maskiner för skötsel av ledarbetet, byggt grillplatser, vindskydd samt köpt lagerplats till maskiner, material samt utrustning.

LAG-styrelsens motivering

Projektet prioriteras då det fokuserar på en hållbar utveckling av spår- och ledsystemen. Det bidrar till att minimera negativ påverkan på den lokala miljön och stärka den lokala samverkan mellan företag, privatpersoner och föreningar. Det leder på sikt till ökad attraktionskraft för besökare, inflyttning och att nya arbetstillfällen skapas.

Om projektet

Projekt pågår till
241101

Projektägare
Storliensfjällens Vänner

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
1 704 300 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
765 700 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid.
Egen privat medfinansiering 100 000 kronor.