Trädgård i zon norr

Om projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för att öka antalet småskaliga trädgårdproducenter i region Jämtland Härjedalen genom att ta fram, samla och stärka kunskap kring trädgårdsodling i den norra odlingszonen, i zon norr (zon 5+). 

Syftet med projektet är att:  

  • ta fram ny kunskap samt samla och sprida den kunskap som redan finns kring trädgårdsodling i zon norr (zon 5+) som möjliggör ökad trädgårdsodling och konkurrenskraftigt företagande i länet. 
  • lyfta fram de lokala föreningar och företag som verkar inom odling och trädgård. 
  • sprida de kunskaper och erfarenheter som finns om odling i zon norr (5+).
  • visa den bredd som trädgårdsodling i glesbygd innebär, d vs allt från mindre trädgårdar till gårdar med större odlingsytor, och möjliggöra kontakter mellan föreningar, företag, odlingsintresserade privatpersoner och konsumenter/kunder. 
  • lyfta fram och sprida de lokala kunskaperna kring hur man kan ta hand om sin skörd, förvara sin skörd och öka sina förutsättningar inför kommande år.

Långsiktigt mål är återkommande mässor, workshops och informationsträffar samt flertalet hållbara och konkurrenskraftiga trädgårdsodlingar i regionen. 

LAG-styrelsens motivering

”Projektet prioriteras då det på ett nytänkande sätt kommer samla, förmedla och stärka den kunskap och kompetens som finns kring trädgårdsodling i de kargaste odlingszonerna, odlingszon 5 +, på ett sätt som inte tidigare genomförts.
På sikt kommer projektet att bidra till årligen återkommande mötesplatser för målgrupperna samt hållbara och konkurrenskraftiga trädgårdsodlingar i regionen.

Om projektet

Projekt pågår till
260530

Projektägare
Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Om finansieringen

Projektstöd från EU (Landsbygdsfonden) och staten
1 498 746 kronor

Offentlig medfinansiering från LAG-styrelsen
673 350 kronor

Övrig finansiering
Privat medfinansiering i form av ideell tid och ideella resurser.